ممنوعیت انگلیس برای برند هواووی

ممنوعیت انگلیس برای برند هواووی

پس از تنش هایی که میان کشور چین و کشور اروپا و به خصوص آمریکا به وجود آمد ، طبیعی است که تبعات این تنش ها به بخش های مختلف دو طرف به خصوص وارد شود . برای مثال کشور آمریکا در ماه های اخیر برای برند های چینی محدودیت هایی اعمال نمود که این محدودیت ها طرفا به یک بخش خلاصه نمی شد .

Continue reading “ممنوعیت انگلیس برای برند هواووی”