ممنوعیت انگلیس برای برند هواووی

ممنوعیت انگلیس برای برند هواووی

پس از تنش هایی که میان کشور چین و کشور اروپا و به خصوص آمریکا به وجود آمد ، طبیعی است که تبعات این تنش ها به بخش های مختلف دو طرف به خصوص وارد شود . برای مثال کشور آمریکا در ماه های اخیر برای برند های چینی محدودیت هایی اعمال نمود که این محدودیت ها طرفا به یک بخش خلاصه نمی شد .

Continue reading “ممنوعیت انگلیس برای برند هواووی”

چقدر از تکنولوژی استفاده میکنیم

چقدر از تکنولوژی استفاده میکنیم

درد دنیایی هستیم که تحول در آن به ساعت کشیده شده است ، روزها و ساعت ها میگذرد و ما شاهد تحول در بخش های مختلف زندگی هستیم که بخش عمده ی این موضوع را تکنولوژی به خود اختصاص داده است .

Continue reading “چقدر از تکنولوژی استفاده میکنیم”